Sprejeti akti 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 12. 7. 2007

Datum: 12.07.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Poročilo o izvršenih sklepih 8. seje MS, ki je bila 21. junija 2007Sklep o imenovanju predstavnika MONG v svet zavoda Center za socialno deloSklep o podaji pooblastila županu za uveljavljanje predkupne pravice v času letnega odmoraSklep o soglasju o zastavitvi objekta na Mednarodnem prehodu 6 v VrtojbiSklep o spremembi dinamike gradnje dostopne ceste do smetiščaSklep o potrditvi poročila o delovanju zavodov na področju višjega in visokega šolstva na območju MONGPravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin v MONGSklep o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnicSklep o brezplačnem prenosu premoženja na Univerzo v Novi GoriciSklep o oblikovanju LAS za izvajanje programa LEADEROdlok o gospodarskih javnih službahSklep o predlogu odloka o občinskem podrobnem načrtu Rožna Dolina IIISklep o predlogu odloka o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna Dolina IIIOdlok o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Univerza v Novi GoriciOdlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Poslovna cona PrvačinaSklep o začetku priprave OPPN Poslovna cona TrnovoSklep o začetku priprave OPPN Kamnolom SIA v SolkanuOdlok o začasnem prenehanju uporabe posameznih določb odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove GoriceSklep o potrditvi osnutka aneksa št. 1 k pogodbi o urejanju medsebojnih razmerij v z zvezi z izvedbo prostorske ureditve na območju Erjavčeve in Delpinove ulice- Eda centerSklep o zamenjavi zemljišč med Finalom, Stanovanjskim skladom MONG in MONGSklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1468/1, 1468/2 in 1478/2 k.o. Nova Gorica


< Nazaj na seznam