2. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, 30. januar 2003

Datum: 23.01.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega svetaMESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka : 062-02-1/2002

Datum : 22. 1. 2003

V A B I L O

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 30. januarja 2003 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje mestnega sveta, ki je bila 19. 12. 2002

2. Poročilo o izvršenih sklepih 1. seje mestnega sveta z dne 19. 12. 2002

NG2_porocilo.doc3. Predlog sklepa o sprejemu programu dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (hitri postopek)

NG3_Obrazložitev - program dela.doc NG3_PREDVIDENI TERMINI ZA SEJE.doc4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetniku (hitri postopek)

NG4_NIKO JURCA - PRENEH.SVETNIKA - 20.1.2003.doc5. Usmeritve za pripravo proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003

NG5_usmeritve za proračun 2003.doc6. - Poročilo občinske volilne komisije o prenosu mandata svetnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

- Kadrovske zadeve (hitri postopek)

NG6_DIREK. ZD - ZOBOZDR. N.G. - 20.1.2003.doc NG6_DIREKTOR DOM UPOK.N.G. - LAHARNAR - 20.1.2003.doc NG6_DIREKTOR TŠC - PIPAN - 20.1.2003.doc NG6_IMENOVANJE DELOVNIH TELES 20.1.2003 - za MS.doc NG6_V.D.DIREKTOR.LJUDSKA UNIV. N.G. - 20.1.2003.doc7. Predlog pravilnika o izvajanju ukrepov za spodbujanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (hitri postopek)

NG7_pravilnik 03 - obrazložitev.doc NG7_pravilnik 03.doc8. Predlog odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah (prva obravnava)

NG8_Obrazložitev odloka - predkupna pravica.doc NG8_Odlok.doc9. Predlog sklepa o potrditvi strokovnega stališča oddelka za okolje in prostor (hitri postopek)

NG9_Sklep o stališčih do pripomb.doc NG9_Strokovno stališče - besedilo.doc10. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 350-5/98 (hitri postopek)

Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 352-00-15/97 (hitri postopek)

NG10_Obrazložitev sklepa 350-5....doc NG10_Obrazložitev sklepa 352-00 ....doc NG10_Razveljavitev sklepa2.doc NG10_Razveljavitev sklepa21.doc11. Predlog sklepa o dopolnitvi odloka o spremembi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (hitri postopek)

NG11_Obrazložitev sklepa o dopolnitvi.doc NG11_Sklep o dopolnitvi odloka.doc12. Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi koncesije podjetju EXIMO d.o.o. (hitri postopek)

NG12_SKLEPI 1 - EXIMO.DOC13. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

NG13_odlok sprem vrednost točke 2003.doc14. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 933/1 k.o. Solkan (hitri postopek)

NG14_leban avgust prodaja.doc15. Predlog sklepa o odobritvi zamenjave zemljišča del parc. št. 286 k.o. Nova Gorica za zemljišče del parc. št. 385/1 in 386/1 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

NG15_BENEDETIČ.doc16. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.Poročilo pod točko 6 bo na seji ustno podala občinska volilna komisija.Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350 124.

ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam