2. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 10.11.2003 ob 16. uri

Datum: 07.11.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 5/11-2003V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 24. člena poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002) sklicujem 2. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v PONEDELJEK, 10. novembra 2003 ob 16. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:

1. Predlog sklepa o potrditvi strategije gospodarskega razvoja Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)2. Predlog sklepa o sprejemu načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2004-2007 (prva obravnava)točka 2točka 2_13. Predlog sklepa o sprejemu sprememb in dopolnitev akta o ustanovitvi družbe Mestne storitve, družba za urejanje mesta, d.o.o. Nova Gorica – preoblikovanje v javno podjetje (hitri postopek)točka 34. Razno.O b r a z l o ž i t e v :Za sklic izredne seje smo se odločili zato, ker želimo z njo uresničiti planirani terminski plan, katerega izhodiščna predpostavka je sprejem proračuna za leto 2004 še v letošnjem letu, in tudi zaradi razprave posameznih svetnikov, ki so zagovarjali samostojno in poglobljeno obravnavo tega dokumenta, brez časovnih in drugih pritiskov, ki jih prinašajo obširni dnevni redi rednih sej. Ker je načrt razvojnih programov strateški dokument, ki prinaša osnovne parametre, potrebne za pripravo proračuna, mora biti sprejet pred proračunom.Pospešiti želimo tudi sprejem akta o preoblikovanju družbe Mestne storitve, družba za urejanje mesta, d.o.o. Nova Gorica – preoblikovanje v javno podjetje, da bi le-to lahko zaživelo že s 1. 1. 2004.

ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam