5. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo dne 24.4.2003

Datum: 18.04.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega svetaMESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka : 062-02-1/2002

Datum : 15. 4. 2003

V A B I L O

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 24. aprila 2003 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

vabilo.pdf

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. seje mestnega sveta, ki je bila 27. 3. 20032. Poročilo o izvršenih sklepih 4. seje mestnega sveta z dne 27. 3. 2003točka_2.pdf

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikovtočka_3.pdf

4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)točka_4.pdf

5. Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)točka_5.pdf

6. Predlog sklepa za pripravo meril za dodeljevanje proračunskih sredstev v skladu s sprejetim pravilnikom (hitri postopek)točka_6.pdf

7. Obravnava poročila revizijske komisije o poslovnih rezultatih koncesionarja, doseženih v mestnem potniškem prometu v letu 2002

8. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka (hitri postopek)točka_8.pdf

9. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 (prva obravnava)točka_9_1.pdf

točka_9_2.xls

točka_9_3.xls

točka_9_4.xls

točka_9_5.xls

točka_9_6.pdf

točka_9_7.xls

točka_9_8.pdf

10. Predlog letnega programa prodaje premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2003 (hitri postopek)točka_10.pdf

11. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1544/1 in 1544/2 k.o. Osek (hitri postopek)točka_11.pdf

12. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1276/4 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1276/4 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)točka_12.pdf13. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1085/2 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1085/2 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)točka_13.pdf

14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikovGradivo za 7. točko dnevnega reda boste prejeli kasneje.Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350 124.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam