3.seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 25.februarja 2003

Datum: 17.02.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega svetaMESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka : 062-02-1/2002

Datum : 17. 2. 2003V A B I L O

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002 in 25/2002) sklicujem 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov TOREK, 25. februarja 2003 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 2. seje mestnega sveta, ki je bila 30. 1. 20032. Poročilo o izvršenih sklepih 2. seje mestnega sveta z dne 30. 1. 20032točka_MONG_3_seja_MS.pdf3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov3točka_MONG_3_seja_MS.pdf4. Ugotovitvena sklepa o prenehanju mandata svetnikoma Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)4točka_MONG_3_seja_MS.pdf5. Kadrovske zadeve (hitri postopek)5točka_MONG_3_seja_MS.pdf6. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (prva obravnava)6točka_MONG_3_seja_MS.pdf7. Predlog sklepa o ukinitvi Enote vrtec Ciciban v Novi Gorici (hitri postopek)7točka_MONG_3_seja_MS.pdf

7točka_tabela1_MONG_3_seja_MS.pdf

7točka_tabela2_MONG_3_seja_MS.pdf

7točka_tabela3_MONG_3_seja_MS.pdf8. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o povprečni gradbeni ceni m2 koristne stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega opremljanja in ceni stavbnih zemljišč na območju MONG (hitri postopek)8točka_MONG_3_seja_MS.pdf9. Poročilo občinske volilne komisije o prenosu mandatov svetnikoma Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica10. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (prva obravnava)10točka_MONG_3_sejaMS.pdf

10točka_priloga1_MONG_3_sejaMS.xls

10točka_priloga2_MONG_3_seja_MS.xls

10točka_priloga3_MONG_3_seja_MS.xls11. Predlog sklepa o podpori uvedbe stalne maloobmejne avtobusne linije Nova Gorica – Gorica (Italija) (hitri postopek)točka11_MONG_3_seja_MS.pdf12. Predlog sklepa o soglasju k spremembi statuta JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (hitri postopek)12točka_MONG_3_seja_MS.pdf13. Predlog sklepa o podaji soglasja k ceni storitve osebne pomoči in pomoči na domu (hitri postopek)13točka_MONG_3_seja_MS.pdf14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.Poročilo pod točko 9 bo na seji ustno podala Občinska volilna komisija.

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350 124.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam