Sprejeti akti 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19.6.2003 ob 14.uri

Datum: 19.06.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 6. seje mestnega sveta, ki je bila 22. 5. 20032. Poročilo o izvršenih sklepih 6. seje mestnega sveta z dne 22. 5. 2003

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)

Kadrovske zadeve5. Občinske nagrade in priznanja (hitri postopek)

Občinske nagrade in priznanja5.A

Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve5.B

Sklep o neodplačnem sprejemu poslovnega deleža in ustanovitvenem vložku v družbi Primorski tehnološki park d.o.o.5.C

Sklep o zavrnitvi predloga koncesionarja Adriaplin d.o.o. Ljubljana za potrditev spremembe povprečne prodajne cene plina6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999 in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999, za območje Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999 in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999, za območje Mestne občine Nova Gorica7. Predlog odloka o lokacijskem načrtu za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov (prva obravnava)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov (hitri postopek)

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov8. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za ureditveni načrt (občinski lokacijski načrt) industrijska cona Bukovica – Volčja Draga (hitri postopek)

Sklep o sprejemu programa priprave za ureditveni načrt (občinski lokacijski načrt) industrijska cona Bukovica – Volčja Draga9. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za zazidalni načrt (občinski lokacijski načrt) Parkovšče (hitri postopek)

Sklep o sprejemu programa priprave za zazidalni načrt (občinski lokacijski načrt) Parkovšče10. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za spremembo zazidalnega načrta (občinski lokacijski načrt) Rožna Dolina III. (hitri postopek)

Sklep o sprejemu programa priprave za spremembo zazidalnega načrta (občinski lokacijski načrt) Rožna Dolina III.11. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za zazidalni načrt (občinski lokacijski načrt) ob železniški postaji v Novi Gorici (hitri postopek)

Sklep o sprejemu programa priprave za zazidalni načrt (občinski lokacijski načrt) ob železniški postaji v Novi Gorici12. Predlog sklepa o sprejemu poročila Politehnike Nova Gorica za leto 2002 (hitri postopek)

Sklep o sprejemu poročila Politehnike Nova Gorica za leto 200213. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za ureditveni načrt (občinski lokacijski načrt) Solkanski Soški park (hitri postopek)

Sklep o sprejemu programa priprave za ureditveni načrt (občinski lokacijski načrt) Solkanski Soški park14. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Sklep o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica15. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (hitri postopek)

Sklep o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice16. Predlog pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)17. Predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (hitri postopek)

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture18. Predlog sklepa o višini žepnine (hitri postopek)

Sklep o višini žepnine19. Predlog sklepa o sklenitvi pogodbe o uporabi parkirnih avtomatov med družbo Mestne storitve d.o.o. ter lastnikom avtomatov LF 3M, Ljubljanska cesta 24a, Kranj (hitri postopek)

Sklep o sklenitvi pogodbe o uporabi parkirnih avtomatov med družbo Mestne storitve d.o.o. ter lastnikom avtomatov LF 3M, Ljubljanska cesta 24a, Kranj20. Predlog odloka o oglaševanju (prva obravnava)

Sklep, da se o predlogu odloka o oglaševanju opravi druga obravnava21. Predlog odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep, da se o odloku o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Nova Gorica opravi druga obravnava22. Predlog sklepa o prodaji zemljišča del parc.št. 420/245 k.o. Kromberk (hitri postopek)

Sklep o prodaji zemljišča del parc.št. 420/245 k.o. Kromberk23. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc.št. 1537/6 in parc.št. 1537/18 k.o. Solkan (hitri postopek)

Sklep o prodaji zemljišča parc.št. 1537/6 in parc.št. 1537/18 k.o. Solkan24. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc.št. 2668/3 k.o. Solkan (hitri postopek)

Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc.št. 2668/3 k.o. Solkan za zemljišče parc.št. 1380/7 in parc.št. 1380/8 k.o. Solkan (hitri postopek)

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc.št. 2668/3 k.o. Solkan in Sklep o zamenjavi zemljišča parc.št. 2668/3 k.o. Solkan za zemljišče parc.št. 1380/7 in parc.št. 1380/8 k.o. Solkan25. Predlog sklepa o določitvi cene plina (hitri postopek)26. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov.


< Nazaj na seznam