Sprejeti akti 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 22.4.2004 ob 14.uri

Datum: 28.04.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom Nova GoricaOdlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica

Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode

Sklepi - 6. in 10. točka

Sklep o nakupu zemljišč parc. št. 95/2, 95/3, 190/3, 190/4, 324/2, 362/4, 364/2, 119/4, 119/5 in 120/3 k.o. Ravnica

Sklep o prodaji solastniškega deleža zemljišča parc. št. *38 k.o. Lokovec

Sklepi - kadrovske zadeve

Sklep o potrditvi poročila o delu javnega podjetja KENOG v letu 20

Sklep v zvezi z izvajanjem pogodbe o koncesiji za izgradnjo in upravljanje omrežja in distribucijo zemeljskega plina

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 610/9 k.o. Bukovica, sklep o prodaji zemljišča parc. št. 610/9 k.o. Bukovica

Sklep o nakupu zemljišč parc. št. 359/14 in 359/15 k.o. Bukovica

Sklep o podaji soglasja k poslovnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2003

Sklep o razrešitvi podžupana, sklep o imenovanju podžupana

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območja komunalne infrastrukture

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavini dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območje gospodarske cone Okroglica

Sklep o podaji soglasja na poslovno poročilo o finančnem poslovanju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2003, sklep o podaji soglasja k poslovnemu in finančnemu načrtu Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2004

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003


< Nazaj na seznam