Nadaljevanje 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in 11. seja Mestnega sveta mestne občine Nova Gorica, ki bo 27. novembra 2003

Datum: 26.11.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 19. 11. 2003V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica sklicujem nadaljevanje 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 27. novembra 2003 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Dnevni red nadaljevanja 2. izredne seje:1. Predlog sklepa o sprejemu sprememb in dopolnitev akta o ustanovitvi družbe Mestne storitve, družba za urejanje mesta, d.o.o. Nova Gorica – preoblikovanje v javno podjetje (hitri postopek)2. Razno.

Predlog dnevnega reda 11. redne seje:

1. Potrditev zapisnika 9. seje mestnega sveta, ki je bila 2. 10. 2003

Potrditev zapisnika 10. seje mestnega sveta, ki je bila 28. 10. 20032. Poročilo o izvršenih sklepih korespondenčne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 14. oktobra 2003, 10. redne seje, ki je bila 28. oktobra 2003 in 2. izredne seje, ki je bila 10. novembra 200311_seja_tocka_23. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov11_seja_tocka_34. Kadrovske zadeve (hitri postopek)5. Predlog sklepa o sprejemu vizije družbe HIT d.o.o. z naslovom Goriška turistična destinacija (hitri postopek)11_seja_tocka_56. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2003 (hitri postopek)11_seja_tocka_611_seja_tocka_6_111_seja_tocka_6_211_seja_tocka_6_37. Predlog sklepa o sprejemu izhodišč za visokošolsko središče v Novi Gorici (hitri postopek)11_seja_tocka_78. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)11_seja_tocka_89. Predlog sklepa o sprejemu informacije o projektih, ocenjenih kot strateški razvojni projekti občine (hitri postopek)11_seja_tocka_910. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1276/3 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1276/3 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)11_seja_tocka_1011. Predloga sklepov o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2246/21 in 2246/22 k.o. Renče (hitri postopek)

Predloga sklepov o zamenjavi zemljišča parc. št. 494 za parc. št. 2246/21 in o zamenjavi zemljišča parc. št. 492/2 za parc. št. 2246/22 vse k.o. Renče (hitri postopek)

Predloga sklepov o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščema parc. št. 492/2 in 494/4 k.o. Renče (hitri postopek)11_seja_tocka_1112. Predlog sklepa o nakupu zemljišča del parc. št. 1384/3 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)11_seja_tocka_1213. Predlog sklepa o nakupu zemljišč delov parc. št. 741/3, 741/4 in 741/10 k.o. Banjšice (hitri postopek)11_seja_tocka_1314. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)11_seja_tocka_1415. Predlog sklepa o odkupu poslovnega prostora v lasti Zavarovalnice Triglav v objektu na MMP Vrtojba (hitri postopek)11_seja_tocka_1516. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.

ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam