33. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica - 29. november 2001

Datum: 30.11.2001
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka: 062-02-1/98

Datum: 21/11-2001VABILONa podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/95 in 5/96) sklicujem 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 29. novembra 2001 ob 14.uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 31. seje mestnega sveta, ki je bila 26. 9. 2001

Potrditev zapisnika 8. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 16.10.2001

Potrditev zapisnika 32. seje mestnega sveta, ki je bila 25. 10. 20012. Poročilo o izvršenih sklepih 32. seje mestnega sveta, ki je bila 25.10.20013. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)5. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2001 (hitri postopek)6. Predlog sklepa o potrditvi načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2001 - 2004 (druga obravnava)7. Predlog sklepa o delitveni bilanci med Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter - Vrtojba (druga obravnava)8. Predlogi sklepov v zvezi s podjetjem Meblo-Iverka (hitri postopek)9. Zavzetje stališča so predlaganih sprememb statusa Goriškega muzeja in Primorskega dramskega gledališča Nova Gorica (hitri postopek)10. Obravnava ponudbe za nakup poslovno upravnega objekta bivšega Primexa v Rožni Dolini11. Predlog sklepa v zvezi z izvajanjem programa zaščite živali (hitri postopek)12. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev iz spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč za leto 2001 (hitri postopek)13. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev požarnega sklada za mesec september 2001 (hitri postopek)14. Predlog sklepa o pooblastitvi odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada za razdelitev prispelih finančnih sredstev za mesece oktober, november in december 2001 (hitri postopek)15. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra zahodni del parc. št. 386/2 k.o. Loke (hitri postopek)16. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1515/4 in 1515/5 k.o. Renče (hitri postopek)17. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

Morebitno odsotnost sporočite Službi mestnega sveta na tel. 3350111, int. 123, 123 ali 115.ŽUPAN

Črtomir Špacapan


< Nazaj na seznam