40. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Datum: 03.07.2002
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega svetaMESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka : 062-02-1/98

Datum : 3. 7. 2002

V A B I L ONa podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/2002) sklicujem 40. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

V ČETRTEK, 11. julija 2002 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 39. seje mestnega sveta, ki je bila 5. 6. 20022. Poročilo o izvršenih sklepih 39. seje mestnega sveta z dne 5. 6. 20023. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)5. Predlog sklepa o odplačnem prenosu zemljišč na RS za potrebe izgradnje obvoznice Kromberk-Solkan (hitri postopek)6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 (hitri postopek)7. Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 (hitri postopek)8. Predlog poslovnika Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kozara Nova Gorica (prva obravnava)10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (prva obravnava)11. Predlog sklepa o prenosu ustanoviteljstva in premoženja na državo – Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica (hitri postopek)12. Predlog sklepa o sofinanciranju dodiplomskega izobraževanja za slovenistiko (hitri postopek)13. Predlog sklepa o sprejemu pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica (hitri postopek)14. Predlog dodatnega sklepa o razvoju Trnovsko-Banjške planote (hitri postopek)15. Predlog sklepa o nakupu stanovanjske hiše parc.št. 6340 k.o. Dornberk (hitri postopek)16. Predlog sklepa o ponovni vzpostavitvi parc. št. 2257/1 k.o. Renče (hitri postopek)17. Predlog odloka o spremembi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica (druga obravnava)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka spremembe splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor v občini Nova Gorica (hitri postopek)18. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 350-5/98, sprejetega na seji dne 18. 5. 2000 (hitri postopek)

Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 352-00-15/97, sprejetega na seji dne 18. 5. 2000 (hitri postopek)19. Predlog odloka o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (hitri postopek)20. Predlog sklepa v zvezi s sušo (hitri postopek)21. Obravnava problematike parkiranja v mestu Nova Gorica22. Predlog sklepa o razdelitvi sredstev požarnega sklada za mesece februar, marec in april 2002 (hitri postopek)23. Predlog sklepa o odobritvi zamenjave zemljišča parc. št. 1027 k.o. Dornberk za zemljišče parc. št. 706/2 k.o. Dornberk in poravnavi razlike vrednosti zemljišč (hitri postopek)24. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 465-02-4/01 z dne 22.3.2001 o prodaji zemljišča za gradnjo na javnem razpisu in o zamenjavi zemljišča parc. št. 229/1, 228/1, 215/2, 218/1 in 809/2 k.o. Rožna Dolina za zemljišče 1315/1 in 1316 k.o. Nova Gorica ter o izplačilu razlike vrednosti zamenjanih nepremičnin ter predlog sklepa o prodaji na javnem razpisu nepozidanega stavbnega zemljišča parc. št. 215/1 k.o.Rožna Dolina (hitri postopek)25. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1951/5 in 1951/8 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)26. Predlog sklepa o prodaji zemljišča Ministrstvu za promet, Direkcija RS za ceste del parc. št. 14/37 k.o. Vogrsko in del parc. št. 14/32 k.o. Vogrsko (hitri postopek)27. Predlog sklepa o prenosu zemljišč kot sofinanserski delež na Republiko Slovenijo, Ministrstvo za promet, Direkcijo RS za ceste za potrebe rekonstrukcije ceste Vogrsko-Volčja Draga (hitri postopek)28. Predlog sklepa o prodaji nepozidanega stavbnega zemljišča na javnem razpisu parc. št. 829/1 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)29. Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc. št. 4117/2 k.o. Ozeljan za poslovni prostor parc. št. 1358/6 k.o. Nova Gorica, Delpinova 16 in izplačilu razlike vrednosti zamenjanih nepremičnin (hitri postopek)30. Predlog sklepa o odstopu Stanovanjskemu skladu MONG objekt stare telovadnice v Prvačini za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj parc. št. 48/1, 63/1, 63/2 in 1595 k.o. Prvačina (hitri postopek)31. Predlog sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka Športno rekreacijskega centra Solkan (hitri postopek)32. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.

Gradivo za 4., 6. in 21. točko dnevnega reda boste prejeli pred začetkom seje.

Morebitno odsotnost sporočite Službi mestnega sveta na tel. 3350111, int. 124.

ŽUPAN

Črtomir Špacapan

gradiva 40.seje-tocka 2.pdf
gradiva 40.seje-tocka 3.pdf
gradiva 40.seje-tocka 5.pdf
gradiva 40.seje-tocka 7.pdf
gradiva 40.seje-tocka 8.pdf
gradiva 40.seje-tocka 9.pdf
gradiva 40.seje-tocka 10.pdf
gradiva 40.seje-tocka 11.pdf
gradiva 40.seje-tocka 12.pdf
gradiva 40.seje-tocka 13.pdf
gradiva 40.seje-tocka 14.pdf
gradiva 40.seje-tocka 15.pdf
gradiva 40.seje-tocka 16.pdf
gradiva 40.seje-tocka 17.pdf
gradiva 40.seje-tocka 19.pdf
gradiva 40.seje-tocka 20.pdf
gradiva 40.seje-tocka 22.pdf
gradiva 40.seje-tocka 23.pdf
gradiva 40.seje-tocka 25.pdf
gradiva 40.seje-tocka 26.pdf
gradiva 40.seje-tocka 27.pdf
gradiva 40.seje-tocka 28.pdf
gradiva 40.seje-tocka 29.pdf
gradiva 40.seje-tocka 30.pdf
gradiva 40.seje-tocka 31.pdf


< Nazaj na seznam