Trajnostna mobilnost

 

 

 

PRIVLAČEN JPP

Javni potniški promet povečuje izkoristek prometnega prostora, zmanjšuje prometne zastoje in težave s parkiranjem in je okolju prijaznejši od avtomobilov. Pomembna je tudi njegova družbena vloga, saj omogoča mobilnost tistim prebivalcem, ki drugih oblik prevoza ne morejo uporabljati (na primer, starejši občani, otroci in osebe brez lastnega osebnega avtomobila). Kakovostni avtobusni in železniški sistem mora zato izpolnjevati nekatera merila, kot so cenovna sprejemljivost, lahka dostopnost, dobra povezljivost ter predvsem hitrost in kakovost storitve, da bo postal zanimiv za potencialne potnike.

Operativni cilj

Operativna ciljna vrednost

Kazalnik

Povečati uporabo javnega potniškega prometa

 

 

 

 

 

 

Povečati število potnikov v mestnem prometu in v medkrajevnem prometu za 20 % do leta 2023

 

Povečati število potnikov na ŽP Nova Gorica za 15 % do leta 2023 glede na leto 2015.

 

Povečati delež uporabe JPP na 6 % do leta 2027

Število prepeljanih potnikov v avtobusnem prometu na leto

 

Število prodanih kart v železniškem prometu na leto

 

Delež uporabe JPP za vse poti

Izboljšati integracijo med JPP in drugimi prometnimi načini

Doseči 100% delež ponudnikov JPP, vključenih v sistem enotne vozovnice do leta 2018

 

Izboljšati dostopnost železniške postaje z avtobusi do leta 2019

Delež ponudnikov JPP, vključenih v sistem enotne vozovnice

 

 

Frekvenca avtobusov

Izboljšati dostopnost JPP za osebe z zmanjšano mobilnostjo

Doseči 100% delež vozil in postajališč, ki so prilagojena gibalno oviranim, do leta 2023

 

Delež vozil in postajališč, ki so prilagojena gibalno oviranim

Izboljšati kakovost ponudbe JPP

 

Povečati konkurenčnost osebnemu avtomobilu s povečanjem frekvence in zmanjšanjem potovalne hitrosti na vseh mestnih avtobusnih linijah do leta 2019

 

Povečati pestrost ponudbe JPP v občini, prilagojene za različne situacije in skupine potnikov

Časovni interval voženj v konici na ključnih linijah

 

 

 

Število oblik JPP v občini

 

 

Povezave:

 


IZKORIŠČANJE DANOSTI ZA KOLESARJENJE

Kolesarjenje je poleg zdravega načina rekreacije tudi vrsta prometa, ki ne onesnažuje okolja, ne povzroča hrupa, ne potrebuje goriv in zmanjšuje težave s parkiranjem. Z vidika porabe prostora in denarja je kolesarjenje zelo učinkovito, v urbanih naseljih pa omogoča celo najhitrejše in najučinkovitejše premagovanje krajših razdalj. Zaradi omenjenih gospodarskih, ekoloških, turističnih in rekreacijskih razlogov se kolesarjenje znova vključuje v prometni sistem in kot alternativa avtomobilskemu prometu dobiva čedalje večjo vlogo in pomen.

Operativni cilj

Operativna ciljna vrednost

Kazalnik

Povečati delež kolesarjenja

 

 

 

 

Povečati delež kolesarjenja v šolo s 6 % na 12 % leta 2027

 

Povečati delež kolesarjenja z 10 % na 15 % leta 2023

Delež kolesarjenja v šolo

 

 

Delež kolesarjenja za vse poti

Zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti s kolesom

 

Dopolniti in označiti glavne kolesarske povezave v mestu (med pomembnejšimi generatorji prometa) in vzpostaviti vsaj dve kolesarski povezavi med naselji (znotraj občine in med občinami) do leta 2022/23

 

Zagotoviti kakovostna kolesarska parkirišča ob vhodih v vse javne zgradbe in novogradnje do leta 2022/23

Dolžina novih sklenjenih kolesarskih povezav

 

 

 

 

Delež javnih zgradb in novogradenj s kakovostnimi kolesarskimi parkirišči

Povečati prometno varnost in občutek varnosti kolesarjev

 

Zmanjšati število kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah, za 50 % do leta 2022/23 glede na povprečje v obdobju 2013 -2015

Število kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah

Povezave:


HOJA, NAJBOLJ NARAVNA OBLIKA MOBILNOSTI

Hoja je najbolj naravno, okolju prijazno in zdravo gibanje in je primerna za premagovanje krajših razdalj, ob uporabi raznih pripomočkov pa nista ovira niti starost in zdravje. Še več, uporaba prav vsakega prevoznega načina vsebuje vsaj nekaj hoje, bodisi od ali do postajališča javnega potniškega prometa ali parkirišča. Zato je ključno, da je hoja prepoznana kot pomemben sestavni del vsakega prometnega sistema, še posebej v strnjenih mestnih območjih, kot je Nova Gorica. Veliko kratkih poti, ki so trenutno opravljene z avtomobilom, bi bilo mogoče premagati peš, kar bi zmanjšalo pritiske na okolje, hrup, cestno infrastrukturo, zastoje, hkrati pa pripomoglo k boljšemu javnemu zdravju.

Operativni cilj

Operativna ciljna vrednost

Kazalniki

Povečati delež hoje

 

 

 

Povečati delež hoje v šolo s 43 % na 48 % do leta 2027

 

Povečati delež hoje s 17 % na 20 % do leta 2027

Delež hoje v šolo

 

 

Delež hoje za vse poti

Zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti peš

Vzpostaviti ključne manjkajoče povezave v omrežju pešpoti in odpraviti glavne problematične točke za pešce do leta 2023

 

Zasaditev dreves ali dopolnitev zasaditve na vsaj eni ulici letno

Dolžina novih povezav za pešce

 

Število odpravljenih problematičnih točk

 

Število zasajenih dreves

Povečati prometno varnost in občutek varnosti pešcev

Zmanjšati število pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah, za 30 % do leta 2023 glede na povprečje v obdobju 2013 -2015

Število pešcev, udeleženih v prometnih nesrečah

Izboljšati dostopnost za osebe z zmanjšano mobilnostjo

Pri načrtovanju nove in obnavljanju obstoječe infrastrukture upoštevati dostopnost za osebe z zmanjšano mobilnostjo

 

Prilagoditi obstoječo infrastrukturo v širšem središču mesta Nova Gorica in večjih naseljih gibalno in senzorično oviranim do leta 2027

Število lokacij in povezav s prilagojeno infrastrukturo gibalno in senzorično oviranim osebam

POVEZAVE: