Lokacijska informacija

Obrazci:
Vloga za izdajo lokacijske informacije

Kontakt:
Oddelek za okolje, prostor in javno inafrastrukturo
Nataša Likar
1. nadstropje soba št. 23
telefon: 05 3350 144
elektronska pošta:


Opis postopka:
V zahtevi za izdajo lokacijske informacije je treba navesti podatke o parceli, o zgrajenih objektih na parceli ter vrsto gradnje oziroma drugih del glede na namen in funkcijo.
Glede na namen, za katerega se lokacijska informacija potrebuje, se lahko izdajo naslednje vrste lokacijske informacije:
1. lokacijska informacija za namen gradnje objektov oziroma izvajanje del na zemljiščih ali objektih;
2. lokacijska informacija za namen določitve gradbene parcele k obstoječim objektom.

Na zahtevo vlagatelja se lokacijski informaciji priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta.
Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb prostorskega akta. V lokacijski informaciji je navedeno, če se sprememba prostorskega akta pripravlja.
Lokacijska informacija za namen gradnje zadostuje tudi za lokacijsko informacijo za namen določitve gradbene parcele, nadomešča pa lahko tudi potrdilo o namenski rabi zemljišča. 

Priloge:
- Katastrski načrt parcele ( priporočeno )

Pravna podlaga:
Zakon o urejanju prostora  - ZUreP-2
Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje

Taksa:
22,70 EUR za posamezno prostorsko enoto.
tar. št. 36 zakona o upravnih taksah

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse