Enkratna denarna pomoč Mestne občine Nova Gorica

Obrazci:
Enkratna denarna pomoč obrazec

Kontakt:
Oddelek za družbene dejavnosti
Petra Sismond
3. nadstropje, soba št. 36
telefon: 05/335-0-352
elektronska pošta:

Opis postopka:

 

Do enkratne denarne socialne pomoči so največ dvakrat letno, izjemoma trikrat, upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživetje in plačilo najnujnejših obveznosti ter so uveljavljali pravico do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih (redna ali izredna denarna pomoč).  V kolikor vlagatelj uveljavlja denarno socialno pomoč dvakrat ali trikrat letno mora biti razmik med posameznimi vlogami najmanj tri mesece.

Enkratna denarna pomoč se lahko zaprosi in nameni za regresiranje šolske prehrane, subvencioniranje letovanj otrok in mladostnikov ter šole v naravi za osnovnošolce, nakup šolskih potrebščin, pomoč pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic, pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov za potrebe rehabilitacije, ter zdravstvenih storitev in drugih stroškov, ki so nujno potrebni , stroškov zanje pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenje ne krije, pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin, ozimnice ali kurjave, doplačilo stroškov povezanih z zdravljenjem odvisnosti enega ali več družinskih članov, kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca in ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna (plačilo najnujnejših položnic, pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov, plačilo toplih obrokov, začasnih prenočišč…)

Višina denarne pomoči je odvisna o dohodkov posameznika oz. družine. Osnovni znesek denarne pomoč znaša po odloku 500,00 EUR. V kolikor dohodki posameznika ali družine ne presegajo cenzusa za upravičenost za več kot 60 %, se lahko dodeli enkratna denarna socialna pomoč največ v višini osnovnega zneska (500,00 EUR). Za upravičence, katerih dohodki presegajo minimalni dohodek od 61 do 100 % se lahko izjemoma enkratna denarna socialna pomoč dodeli največ v višini 50 % zaprošene pomoči vendar ne več kot znaša polovica osnovnega zneska denarne pomoči (250,00 EUR).

Status

delež min. dohodka

V EUR

 

prva odrasla oseba ali samska oseba ali odrasla oseba, ki je v institucionalnem varstvu

1

 

260,00

 

prva odrasla oseba ali samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec

1,28

 

332,80

 

prva odrasla oseba oziroma samska oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec

1,56

 

405,60

 

 

samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljena pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi

 

0,7

 

 

182,00

 

 

samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi

0,7

 

 

182,00

 

 

 

 

vsaka naslednja odrasla oseba

0,5

130,00

 

vsaka naslednja odraslo oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec

0,78

 

202,80

 

vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec

0,64

 

166,40

 

prvi otrok, ki je najstarejši in ima status dijaka

0,89

231,40

vsak naslednji otrok, ki ima status dijaka

0,79

205,40

prvi otrok, ki je najstarejši in nima statusa dijaka

0,7

182,00

vsak naslednji otrok, ki nima statusa dijaka

0,6

156,00

 

 

povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema

0,1

 

 

26,00

 

 

Za vsako posamezno družino se minimalni dohodek posebej izračuna na podlagi zgoraj navedenih deležev.

Primer izračuna dohodka posameznika ali družine v EUR/mesec so v razponu od – do                                                   

 

Dohodki od – do

Samska oseba

260,00 – 520,00

Dve odrasli osebi, obe brezposelni

390,00 - 780,00

Dve odrasli osebi, zaposleni in dva šoloobvezna otroka

873,6 – 1.747,20

Ena odrasla oseba zaposlena, druga odrasla oseba nezaposlena in dva šoloobvezna otrok

800,08 – 1.601,60

 

Zahtevku je potrebno priložiti na obrazcu zahtevana dokazila:

-          o dohodkih družine,

-          izpisek iz banke za zadnje tri mesece pred oddajo vloge,

-          potrdila o statusu dijaka/študenta

-          odločbo  centra za socialno delo o (ne)upravičenosti do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, odločbo ali potrdilo o (ne)upravičenosti do državne subvencije za namene subvencije šolske prehrane, doplačila dijaške ali študentske vozovnice.

-          mnenje šolske svetovalne službe za uveljavljanje denarne pomoči za kritje stroškov šole v naravi,

-          mnenje zdravnika za doplačilo stroškov povezanih z zdravljenjem odvisnosti .Pravna podlaga:
Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica

Pri odločanju o denarni pomoči se smiselno uporabljajo določbe Zakona o socialnem varstvu

Taksa:
Takse ni.