Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019–2023

Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019–2023 je s formalnega vidika kombinacija izvajanja zakonskih podlag, ki na eni strani določajo javni interes za kulturo in so za lokalno skupnost obligatorne, hkrati pa želimo z dokumentom izpostaviti kulturne posebnosti in prioritete na lokalnem nivoju in s sprejemom konkretnih ukrepov doseči zastavljene cilje ter spodbuditi nadaljnji razvoj kulture. Obravnava obdobje 2019–2023, zajema pa tudi nekatere dolgoročne usmeritve do leta 2026. Dokument daje velik poudarek povezovanju že obstoječih kulturnih nosilcev in povezovanju kulture z drugimi področji – šolstvom, izobraževanjem, znanostjo, turizmom, prostorskim načrtovanjem ipd. Poleg navedenega dokument izpostavlja pomen podpornih aktivnosti, kot so informiranje, zaposlovanje in izobraževanje akterjev na področju kulture, razvoj občinstva, kulturno-umetnostna vzgoja, pomoč pri črpanju evropskih sredstev, razvoj regionalne kulturne mreže in razvijanje somestja s sosednjo Gorico. Dokument skuša opozoriti na temeljne probleme ter hkrati določiti ukrepe za dosego glavnih ciljev, ki naj bi jih lokalna kulturna politika dosegla v prihodnjih štirih letih. 

LPK MONG 2019-2023.pdf