Bliža se glasovanje za projekte Participativnega proračuna Mestne občine Nova Gorica 

Datum: 07.11.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Mestna občina Nova Gorica v letošnjem letu izvaja projekt Participativnega proračuna Mestne občine Nova Gorica. Mestni svetniki so za izvedbo njegovih projektov v proračunu mestne občine za leto 2018 namenili 250.000 €. Občani so znotraj vseh petih območij, na katera je bila za potrebe izvedbe projekta Participativnega proračuna razdeljena Mestna občina Nova Gorica, skupno predlagali 113 projektov, od tega jih je Komisija za izvedbo Participativnega proračuna potrdila 76. V nedeljo, 19. novembra 2017, bo po posameznih krajevnih skupnostih v občini izvedeno glasovanje, na katerem bodo občani lahko izbrali tiste predlagane projekte, ki si po njihovi presoji zaslužijo največjo podporo. Projekti, ki bodo na glasovanju odobreni, bodo realizirani v prihodnjem proračunskem letu. 

Sredstva iz participativnega proračuna so razdeljena med posamezna območja na podlagi razpršenosti prebivalstva, števila zaselkov na območju ter oddaljenosti območja od središča mesta. Pri delitvi sredstev na posamezna območja se je upoštevalo tudi dejstvo, da bo mestno območje prejelo dodatna sredstva iz naslova Trajnostne urbane strategije (TUS-a). Za mestno območje je namenjenih 70.000 €, za ostala štiri pa po 45.000 € na vsako območje. 

Na glasovanju bo za območje Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan in Kromberk - Loke na voljo 33 projektov, za območje Trnovo, Ravnica, Grgar, Grgarske Ravne - Bate 12 projektov, za območje Banjšice, Čepovan, Lokovec, Lokve-Lazna 8 projektov, za območje Branik, Dornberk, Gradišče, Prvačina 12 projektov in za območje Ozeljan, Šempas, Osek - Vitovlje 11 projektov. Komisija je preverjala izvedljivost posameznih projektov in zavrnila zgolj tiste projekte, ki se bodisi ne bi izvajali na javnih zemljiščih bodisi niso ustrezali drugim pogojem prijave. Mestna občina Nova Gorica je vzpostavila stik z vsemi predlagatelji nepotrjenih projektov in jim pojasnila razloge, zaradi katerih se njihov projekt ni uvrstil na glasovanje. Projekti, ki na glasovanju ne bodo izbrani, bodo pa ponujali dobre rešitve, bodo služili kot informacija občinski upravi o potrebah na terenu in bodo, če bodo za to izpolnjeni pogoji, lahko izvedeni v prihodnjih letih. 

Glasovanje bo potekalo v nedeljo, 19. novembra 2017, med 8. in 12. uro ter med 15. in 19. uro na sedežih posameznih krajevnih skupnosti v občini.

Občani bodo lahko glasovali  tudi na predčasnem glasovanju, ki bo v sredo, 15. novembra 2017, med 9. in 17. uro v Zeleni dvorani v 1. nadstropju novogoriške mestne hiše

Glasovanja se lahko udeleži vsak prebivalec oziroma prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki je dopolnil/-a 15 let. Za glasovanje je potreben osebni dokument, vsak pa lahko glasuje samo v svojem imenu. Glasuje se lahko za največ tri projektne predloge, ki jim bo glasovalec podelil 3, 2 ali 1 točko. Iz proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem območju prejeli največ točk in njihova skupna vrednost ne bo presegala razpisanih sredstev. 

Občani si projekte, ki so uvrščeni na glasovanje, lahko ogledajo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica na naslovu www.nova-gorica.si v zavihku Participativni proračun. Tistim, ki želijo izvedeti še več podatkov o posameznem projektu, pa bodo projektni predlogi na vpogled od 14. do 17. novembra 2017 med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro v I. nadstropju novogoriške mestne hiše v pisarni 35. V četrtek, 9. novembra, ob 17. uri v veliki sejni dvorani novogoriške mestne hiše organiziramo predstavitev projektnih predlogov prav z namenom, da bi bili občani z njimi kar najbolje seznanjeni. Sicer pa bodo v začetku prihodnjega tedna vsa gospodinjstva v mestni občini na dom prejela zgibanko z vabilom na glasovanje in s predstavitvijo projektov. 

 

 

 


< Nazaj na seznam