Prostorski ureditveni pogoji

Datum: 20.10.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

S sprejetjem nove prostorske zakonodaje smo skupaj z državo začeli pripravljati povsem novo generacijo prostorskih strateških in izvedbenih aktov. Prostorskih ureditvenih pogojev med temi ne bo več. Nadomestil jih bo prostorski red občine. Do sprejetja reda moramo seveda prostorske ureditvene pogoje po bivšem zakonu še vedno uporabljati.

Prostorski ureditveni pogoji urejajo daleč največje število posegov v prostor in ker gre za vsakodnevne posege ter za tekoče urejanje razmer v prostoru, so za občane zelo pomembni. Prostorski ureditveni pogoji, ki urejajo gradnje v našem mestu so postali s časom zelo pomanjkljivi, okorni in predstavljajo že bolj oviro kot pomoč občanom. Zato smo se odločili, da jih preuredimo in posodobimo.Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je bila potrebna že iz formalnega razloga, zaradi izvedene spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana, s katerimi je prostorske ureditvene pogoje potrebno uskladiti. Ker pa je veliko število slabosti, sistemskih nedoslednosti in vsebinskih nejasnosti ter nedorečenosti v veljavnih prostorskih ureditvenih pogojih povzročalo vedno večje težave tako občanom, ki so pridobivali dovoljenja za gradnjo objektov, kakor tudi upravnemu organu, ki je moral o izdajanju dovoljenj odločati, smo se namenili prostorski izvedbeni akt temeljiteje predelati. V prvi fazi smo pripravili splošna določila, ki veljajo v enaki meri na celem mestnem prostoru. Določila so oblikovana tako, da so povsem jasna in nedvoumna, predvsem pa velja, da so uporabljene dosledno le merljive kategorije, ki izključujejo zadrego arbitrarnega vrednotenja. V duhu, strukturi in izrazju se dokument zgleduje po predlogu prostorskega reda Slovenije in s tem že nakazuje in olajšuje pripravo novega dokumenta, prostorskega reda občine, ki bo pripravljen čim bo to formalno mogoče.V kratkem času bo prostorski izvedbeni akt dopolnjen tudi z drugo fazo, kjer bodo za posamezne urejevalne enote določena še podrobnejša, za vsako enoto specifična določila. Oblikovana bodo na podlagi temeljitega strokovnega dela, obsežnih strokovnih podlag, ki so bile pripravljene z namenom, da bodo uporabne ne le za spremembo in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev, temveč zlasti za pripravo prostorskega reda občine in urbanistične zasnove mesta. Tako spremenjeni in preoblikovani prostorski ureditveni pogoji bodo v veliko pomoč občanom pri presojanju lastnih investitorskih namer, upravnemu organu pri vodenju postopka, pripomogli pa bodo tudi k večji urejenosti in s tem jasnosti ter preglednosti prostora.


< Nazaj na seznam