Predlog proračuna za leto 2004

Datum: 17.12.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana
Rubrika: Sporočilo za javnost

Župan Mestne občine Nova Gorica je na novinarski konferenci predstavil predlog proračuna za leto 2004, ki v prvi plan postavlja pet investicij. To so: solkanska obvoznica, renška obvoznica, športna dvorana za potrebe osnovnega in srednjega šolstva, Tehnološki park in zdravstveni dom Dornberk.

Predlog proračuna je:

- razvojno naravnan

- odpira prostor mnogim kratkoročnim in dolgoročnim investicijam

- upošteva načelo prioritet

- ohranja programe, ki tečejo, v nespremenjenem obsegu

- prelaga kakšno investicijo ali investicijsko vzdrževanje, kjer ne gori voda, na boljše časeDa bi usklajevanje proračuna potekalo kar se da objektivno, transparentno in do vseh enakopravno, smo najprej oblikovali sistem prioritet, ki je bil podlaga za selektivno uvrščanje postavk v proračun:1. zakonske obveznosti

2. pogodbene oziroma iztožljive obveznosti

3. investicije, kot jih predvideva Načrt razvojnih programov

4. že začete investicije

5. projekti ki so vitalnega pomena za neko okolje, oziroma bi njihovo črtanje imelo škodljive posledice

6. postavke, ki imajo socialno konotacijo

7. postavke, ki se realizirajo na podeželju

8. postavke, ki niso parcialne oziroma zajamejo čim širši krog uporabnikov

Če je bilo potebno, so bili izločeni le tisti programi, ki so bili uvrščeni na dno tako sestavljene prednostne liste.S čim argumentiramo oceno, da je letošnji proračun razvojno naravnan?1. že omenjene investicije2. povečana sredstva za:

* gospod. infrastrukturo, znotraj katere še posebej:

- urejanje stavbnih zemljišč- indeks 172,2 (od tega Solkanska obrtna cona 100

mio SIT)

- nakup stavbnih zemljišč- indeks 126,8

* razvojne programe iz evropskih strukturnih skladov- 110 mio. SIT

* strateške in izvedbene prostorske akte, ki so podlaga novih investicij in razvojnih

programov- indeks 1603. ohranitev precejšnjih sredstev za :

* gospodarske subvencije (ki vključujejo povratna in nepovratna sredstva ter

pomoč kmetijstvu) -82 mio. SIT

* regijsko razvojno agencijo

* delovanje tehnološkega parka

* visoko šolstvo- 85 mio. SITTudi pri področjih, kjer je indeks manjši od 100, nismo krnili tekoče porabe, gre bolj za to, da so se iztekle nekatere investicije, novih pa za drugo leto ne predlagamo, npr:a) kultura (indeks – 87,6) - sredstva za tekočo dejavnost in programe ostajajo enaka letošnjim, ni pa skoraj nobenih vlaganj v objekte

b) šport (indeks – 73,4) - sredstva za športno dejavnost ostajajo na enakem nivoju, indeks je nižji, ker bodo odplačane investicije v športnem parku

c) mladinska dejavnost (indeks – 81,8) – tudi tu je indeks manjši zgolj zato, ker je skoraj zaključena investicija v objekt Mostovne, sredstva za samo mladinsko dejavnost pa ostajajo malenkost nižja od letošnjih in večja od lanskih

d) socialno varstvo (indeks – 94,7) – ker država še ni pristopila k sofinansiranju, se letos ni realizirala postavka "bivalne enote-dokumentacija", to so varovani prostori kot nadgradnja bodočega VDC, ki bo nadomestil neprimerno in utesnjeno delavnico v Solkanu. Iz istih razlogov te investicije ne moremo uvrstiti niti v proračun 2004. Če naredimo izračun brez te postavke ter brez postavke "ureditev prostorov za Center za pomoč na domu", ker smo to investicijo letos zaključili , vidimo, da so sredstva višja od letošnjih(indeks-104,4).


< Nazaj na seznam