Sklep o uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost -Gasilska enota Nova Gorica iz let 2018 in 2019 za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila – avtolestve

datum: 17.09.2020

kategorija: Sklep

Sklep