3. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 16. aprila 2019 ob 17. uri

datum: 12.04.2019

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-15/2019-6
Nova Gorica, 12. aprila 2019


V A B I L O


Sklicujem 3. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 16. aprila 2019 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 2. seje odbora za prostor, ki je bila 19. 3. 2019
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
3.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica
4.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Nova Gorica, za leto 2018
5.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
6.    Predlog Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnim čistilnimi napravami (prva obravnava)
7.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2246/5 k. o. Solkan
 Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


Luka Manojlović
PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva