3. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v sredo, 17. aprila 2019 ob 16. uri

datum: 12.04.2019

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-7
Nova Gorica, 12. aprila 2019


V A B I L O


Sklicujem 3. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


SREDO, 17. aprila 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 2. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 19. 3. 2019
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
3.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


Simon Rosič
PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva