2. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v torek, 19. marca 2019 ob 18. uri

datum: 14.03.2019

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-3
Nova Gorica, 14. marca 2019


V A B I L O


Sklicujem 2. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


TOREK, 19. marca 2019 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 1. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 20. 2. 2019
2.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih
3.    Predlaganje manjkajočega kandidata za člana komisije za izbor in oceno programov športa v Mestni občini Nova Gorica
4.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


Simon Rosič
PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva