5. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v četrtek, 14.3.2019 ob 17. uri

datum: 11.03.2019

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Številka: 900-23/2018-17
Nova Gorica, 11. marca 2019


V A B I L O

Sklicujem 5. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


ČETRTEK, 14 marca 2019 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 4. seje komisije, ki je bila 1. 3. 2019
2.    Imenovanje strokovne komisije za spodbujanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica
3.    Objava razpisa za delovno mesto direktorja javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica
4.    Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 
Maja Erjavec
PREDSEDNICA


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan