33. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v sredo, 31. januarja 2018 ob 16. uri

datum: 26.01.2018

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-27/2014-70
Nova Gorica, 26. januarja 2018


V A B I L O


Sklicujem 33. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


SREDO, 31. januarja 2018 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 32. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 20. 12. 2017
2.    Poročilo o realizaciji javnih razpisov za spodbujanje podjetništva v letu 2017 na območju MONG
3.    Predlog Rebalansa proračuna MONG za leto 2018 (skrajšani postopek)  
4.    Predlog Sklepa o podaji soglasje k najemni pogodbi za nedoločen čas za oddajo poslovnih prostorov na Gregorčičevi 13 v Dornberku    
5.    Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje MONG (druga obravnava)
6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s predlogom medobčinskega Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem.
7.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                              Tomaž Jug
                                            PREDSEDNIK

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva