Celovita prenova osrednje ulice Nove Gorice

Projekt je razdeljen v faze, kar bo omogočalo postopno fazno izvedbo investicije. Projekt je v fazi zaključevanja IDZ. V letu 2016 je bila pripravljena PGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Območje celovite prenove Magistrale obsega širše in ožje območje urejanja. Širše območje urejanja obsega celovito komunalno in prometno urejanje Magistrale ter delno arhitekturno in krajinsko urejanje.

Pri oblikovanju rešitve pa je treba opredeliti tudi naslednje ureditve izven opisanega območja: - priključek na parkirišče za NKBM, - priključek na parkirišče za Čebelnjakom, Širše območje se bo urejalo fazno. Ožje območje urejanja faza 2, obsega prenovo Magistrale od vključno novega krožišča K2 na stiku Kidričeve ulice z Jelinčičevo ulico pri Perli na severnem koncu do krožišča K1 pri Nebotičniku na južnem koncu, pri čemer se skuša upoštevati določbe veljavnega OPPN Kulturni center.

Upošteva se, da je pod Travnikom predvidena večja parkirna hiša, z uvozom iz ulice Tolminskih puntarjev, kar ni predmet tega projekta. Urejanje pokritega hodnika občinske stavbe se tudi obdela v ločenem projektu. Pri oblikovanju parterja pred Kremljem se upošteva določbe OPPN Kulturni center (objekt je predviden za rušenje). Prostor na vzhodni strani Magistrale se obdela do linij fasad obstoječih objektov. Na zahodu rešitev zajame zelenico do vzdolžne peš povezave ob vzhodni fasadi objekta 'Modnega doma'. Ostali del na zahodu se zaključuje na liniji fasad objektov.


Nazaj na projekt