Projekti v izvajanju

Center za krepitev zdravja Nova Gorica

Povzetek projekta:

Logo_EKP_strukturni_in_investicijski_skladi_SLO

Mestna občina Nova Gorica želi v sodelovanju  z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica (ZDOV NG) krepiti javnozdravstveno vlogo v lokalni skupnosti, izvajati nadgradnje preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajati preventivne obravnave za ogrožene otroke in mladostnike, izvajati integrirano preventivo kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevati ranljive osebe v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajati model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju na območju delovanja ZDOV NG, s posebnim poudarkom na območju Mestne občine Nova Gorica.

Ključni razlog za investicijsko namero je vzpostavitev učinkovitega Centra za krepitev zdravja na lokaciji OŠ Kozara, ki bo zadovoljeval potrebe njegovih uporabnikov, zaradi česar je potrebno namensko urediti ustrezne prostore na lokaciji OŠ Kozara.

Status projekta: zaključen

Predviden zaključek: junij 2019

Vrednost projekta: 251.915,95 EUR

Delež sofinanciranja: 20% slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike; 80% namenska sredstva EU za kohezijsko politiko

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Osnovni namen investicijskega projekta je z zagotovitvijo ustreznih prostorskih kapacitet in delovnih pogojev zagotoviti kakovostno izvajanje dejavnosti integriranega centra za krepitev zdravja na OŠ Kozara v Novi Gorici (CKZ) kot samostojno organizacijsko enoto ZDOV Nova Gorica, ki povezuje tako strokovnjake kot tudi zdravstveno-vzgojne programe za vse populacijske skupine ter zagotavlja usklajeno, optimalno in učinkovito zdravstveno-vzgojno obravnavo in izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin na območju MO Nova Gorica in njeni bližnji okolici.

Osnovni splošni cilj investicijskega projekta je izboljšati pogoje izvajanja zdravstveno-vzgojnih programov za vse populacijske skupine, z namenom pridobitve potrebnih površin za optimalno in učinkovito izvajanje dejavnosti integriranega CKZ. S tem bodo zagotovljeni enaki pogoji za zadovoljevanje potreb vseh populacijskih skupin v skladu z razvojnimi cilji države na ravni zdravstvene dejavnosti. Z razvojem novih  storitev na področju zdravstvenega varstva se bo dvignila tudi kakovost bivanjskega okolja in življenjskega standarda vseh prebivalcev območja občine in širše. Ostali splošni, neposredni cilji investicijskega projekta so:

  • vključiti ranljive skupine v preventivno zdravstveno varstvo;
  • izvajati ukrepe za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin;
  • zmanjševati neenakost v zdravju v MO Nova Gorica;
  • zagotoviti pogoje za gospodarski, socialni, družbeni, okoljski in demografski razvoj območja.

Specifičen cilj investicijskega projekta je rekonstrukcija ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje aktivnosti CKZ na OŠ Kozara v Novi Gorici ter nakup potrebne opreme, nujne za delovanje CKZ.

Investicijski projekt je usklajen z občinskimi, regionalnimi, državnimi in EU strateškimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter uresničuje javni interes na področju javne primarne/osnovne zdravstvene dejavnosti tako na občinski, regionalni, državni in EU ravni.

 

DIIP - Center za krepitev zdravja.pdf

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino