Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav

Datum: 29.05.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Eko sklad je objavil Javni poziv za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socilano šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije.

 

Namen javnega poziva je z zamenjavo starih kurilnih naprav zmanjšati prekomerno onesnaženost zraka z delci PM10 in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka ter povečati rabo obnovljivih virov energije in energijsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah. 

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave v stanovanjskih stavbah z:

  • A novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja, 
  • B novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

 

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki bo investitor v naložbo in:

  • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • je v času oddaje vloge upravičena do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere;
  • je lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi ali pa je lastnik, solastnik ali etažni lastnik stavbe ali stanovanja član gospodinjstva, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, oziroma najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija ali pa je najemnik član gospodinjstva, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Vlagatelj ima prijavljeno stalno prebivališče ali ima dovoljenje za stalno bivanje na naslovu, kjer bo izvedena naložba. Občina ali Republika Slovenija se zaveže, da v roku treh let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo prodala stanovanjske enote. 

 

 

Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 

Ukrep A:
8.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na polena, sekance in kombinirano kurjavo);
6.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na pelete).

Ukep B:
4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin);
2.000 EUR za vse ostale enosobne kurilne naprave. 

Dodatne zahteve in pogoji za prijavo na poziv ter zahtevani kriteriji, katerim morajo ustrezati kurilne naprave, so opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

 

Rok za prijavo
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 

Informacije
www.energetika-portal.si/javne-objave
ekosklad@ekosklad.si
01/ 241 48 20 v ponedeljek, sredo in petek med 12.00 in 14.00