Obvestilo o objavljenem javnem razpisu "Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019" Ministrstva za kulturo

Datum: 06.03.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Ali ste vedeli?

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«, ki je dostopen na spletni povezavi: 
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1909. Razpis je namenjen tudi javnim zavodom, katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve. Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture. 
 
Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata: 
 
Sklop 1
Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah in nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, v višini 12.000 EUR na vključeno osebo v zaposlitev. 
 
Sklop 2
Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji), v višini 2.270 EUR na vključeno osebo za 174-urno usposabljanje. 
 
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2019 in 2020 znaša 698.900 EUR (60 % vzhodna in 40 % zahodna regija), od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih:
Skupna okvirna vrednost sklopa 1: Sofinanciranje zaposlitev znaša 540.000 EUR.
Skupna okvirna vrednost sklopa 2:Sofinanciranje usposabljanj znaša 158.900 EUR. 
 
Upravičeni prijavitelji so: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu. 
 
Razpis je odprt do 15. 3. 2019