OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI OBČANOV ZA RAZGOVOR PRI ŽUPANU

V Mestni občini Nova Gorica spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke iz tega obrazca uporabili izključno za namen posredovanja odgovora oz. za povabilo na razgovor z županom. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679, Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in interni akti Mestne občine Nova Gorica).

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,5000 Nova Gorica tel: 05/335-01-11, fax: 05/302-12-33, mestna.obcina@nova-gorica.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v MONG je doc. dr. Miha Dvojmoč, Tbilisijska 96, 1000 Ljubljana, miha.dvojmoc@infocenter.si, 031 692 524.

Namen obdelave osebnih podatkov:
Osebni podatki se pridobijo neposredno od posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in jih posameznik prostovoljno zagotovi, če želi odgovor na vprašanje oz. če želi imeti razgovor pri županu. Osebni podatki se potrebujejo za pripravo odgovora oz. povabila na razgovor k županu. Obdelujejo se naslednji osebni podatki:

  • ime in priimek
  • naslov stalnega prebivališča
  • telefonska številka
  • elektronski naslov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
21. in 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18). Osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, obdelujemo na njihovo zahtevo za razrešitev problematike, v zvezi z izvajanjem nalog iz pristojnosti občine.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Mestna občina Nova Gorica osebnih podatkov ne bo prenašala tretjim osebam ali v tretje države.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Zbrane osebne podatke bo MONG hranila skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Načrtom klasifikacijskih znakov z opredeljenimi roki hranjenja.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva:

  • dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR);
  • popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR);
  • izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), kadar so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR) in
  • omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR).

Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali e-naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si. Če s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen, se lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).