Sprejeti akti 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2019 ob 15. uri

Datum: 26.09.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVETSPREJETI AKTI 8. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA 26. SEPTEMBRA 2019 OB 15. URI


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 25. julija 2019 in 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 29. avgusta 2019  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Sklep o pripravi gradiva o usodi prostorov bivšega Daimonda

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Šolski center Nova Gorica

Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica


6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2018 in o razporeditvi čistega dobička iz poslovnega leta 2018 JP Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta d. o. o., Nova Gorica

Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2018 in o razporeditvi čistega dobička iz poslovnega leta 2018 JP Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta d. o. o., Nova Gorica

Dodatni sklep

7.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica

Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica

10.    Poročilo o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019.

Sklep o seznanitvi s poročilom o stanju investicij v proračunu MONG za leto 2019

 

 


< Nazaj na seznam