Sprejeti akti 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 7. aprila 2016

Datum: 07.04.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SKLEPI 14. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA 7. APRILA 2016 OB 14. URIDnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 13. seje mestnega sveta, ki je bila 10. marca 2016  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejetju poročila o izvršenih sklepih 13. seje MONG, ki je bila 10.marca 2016

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Sklep o predlogu predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste

Sklep o ugotovitvi nepreklicnega odstopa s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica

Sklep o imenovanju v komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa, za pregled in oceno prispelih prijav (ponudb)  ter za pripravo strokovnega poročila za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica

Sklep o predlogu predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Nova Gorica

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju za ravnatelja Osnovne šole Branik


6.    Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2015

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

7.    Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

Dodatni sklep

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2015

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2015

9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1139/4 k.o. Nova Gorica

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1139/4 k.o. Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka, d.o.o., za leto 2015.

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka, d.o.o., za leto 2015


 


< Nazaj na seznam