Sprejeti akti 8. seje mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 2. julija 2015

Datum: 02.07.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVETSPREJETI AKTI 8. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA 2. JULIJA 2015 OB 14. URIDnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 7. seje mestnega sveta, ki je bila 21. maja 2015

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Predlog Sklepa o obravnavi Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Stanovanjskega sklada MONG s poudarkom na letu 2014 

Sklep o obravnavi Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Stanovanjskega sklada MONG s poudarkom na letu 2014

6.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju projektne (delovne) in posvetovalne (strateške) skupine za pripravo Trajnostne urbane strategije, Nova Gorica 2015 -2020

Sklep o neimenovanju nobenega izmed prijavljenih kandidatov na razpis za direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana sveta zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica in Sklep o imenovanju v svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2015

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

8.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

9.    Predlog Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MONG za programsko obdobje 2015 – 2020 (prva obravnava)

Sklep da se o odloku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MONG za programsko obdobje 2015 – 2020 opravi druga obravnava

10.    Predlog Sklepa o potrditvi osnutka koncesijske pogodbe za mestni potniški promet

Sklep o potrditvi osnutka koncesijske pogodbe za mestni potniški promet

11.    Predlog Odloka o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj (prva obravnava)

Sklep da se o odloku o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj opravi druga obravnava

12.    Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Sklep o sprejemu uradno prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

14.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

15.    Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica

16.    Predlog Sklepa o potrditvi Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo

Sklep o potrditvi Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo

17.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Celostno prometno strategijo čezmejne goriške regije in o začetku priprave Celostne prometne strategije MONG

Sklep o seznanitvi s Celostno prometno strategijo čezmejne goriške regije in o začetku priprave Celostne prometne strategije MONG

18.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja

19.    Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega programa pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2015

Sklep o dopolnitvi letnega programa pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2015

20.    Predlog Sklepa o Dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem v MONG v letu 2015

Sklep o dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem v MONG v letu 2015

21.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra - nepremičnina parc.št. 1522/4 k.o. Prvačina

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra - nepremičnina parc.št. 1522/4 k.o. Prvačina

22.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra - nepremičnina parc.št. 3150/10 k.o. Grgar.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra - nepremičnina parc.št. 3150/10 k.o. Grgar

23.    Dopolnitev obrazložitve Načrta razvojnih programov 2015-2018

Sklep o sprejemu sklepa o spremembi obrazložitve proračunske postavke Načrta razvojnih programov 2015-2018


 


< Nazaj na seznam