19. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v sredo, 13. maja 2020 ob 18 uri

Datum: 08.05.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,        
volitve in imenovanja


Številka: 900-23/2018-53
Nova Gorica, 6. maja 2020


V A B I L O

Sklicujem 19. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


SREDO, 13. maja 2020 ob 18.00 uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 18. seje komisije, ki je bila 26. 2. 2020
2.    Podaja mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
3.    Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 
Maja Erjavec
PREDSEDNICA


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam