6. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v sredo, 24. julija 2019 ob 16. uri

Datum: 19.07.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-14
Nova Gorica, 19. julija 2019


V A B I L O


Sklicujem 6. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


SREDO, 24. julija 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 5. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 19. 6. 2019
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019
3.    Informacija o problematiki delovanja Vrtca Nova Gorica
4.    Razno.   


Gradivo za točko 3 boste prejeli naknadno.

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


    Simon Rosič
    PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam