9. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 20. maja 2019 ob 17. uri

Datum: 16.05.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Številka: 900-23/2018-28
Nova Gorica, 14. maja 2019


V A B I L O

Sklicujem 9. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


PONEDELJEK, 20. maja 2019 ob 17.00 uri
v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 8. seje komisije, ki je bila 9. 5. 2019
2.    Imenovanje nadomestnega člana v Svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica
3.    Podaja mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnateljice Vrtca Nova Gorica
4.    Razno.


Gradivo za točko 2 boste prejeli naknadno.


Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 
Maja Erjavec
PREDSEDNICA


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam