2. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v ponedeljek, 15. aprila 2019 ob 18. uri

Datum: 12.04.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo

 

Številka: 900-16/2019-2
Nova Gorica, 12. aprila 2019

V A B I L O

 

Sklicujem 2. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v

PONEDELJEK, 15. aprila 2019 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlagan dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika 1. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 18. 2. 2019
  2. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica
  3. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Nova Gorica, za leto 2018
  4. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
  5. Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za najem nekdanje stražnice na Sabotinu
  6. Predlog Sklepa o odpisu neizterljive terjatve do družbe Polo Inn, d. o. o.
  7. Razno.  

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

 Damjana Pavlica
PREDSEDNICA

 

VABLJENI:

župan
člani odbora
vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam