2. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 19. marca 2019 ob 17. uri

Datum: 14.03.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-15/2019-3
Nova Gorica, 14. marca 2019


V A B I L O


Sklicujem 2. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 19. marca 2019 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 1. seje odbora za prostor, ki je bila 19. 2. 2019
2.    Predlog Sklepov o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 2019 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
3.    Predlog Sklepa o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba
4.    Predlog Sklepa o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Kanal
5.    Predlog Sklepa o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Komen  
6.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2935/26
k. o. Bate.
7.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Luka Manojlović
PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam