2. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 18. marca 2019 ob 16. uri

Datum: 14.03.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo

 

Številka: 900-18/2019-2
Nova Gorica, 14. marca 2019


V A B I L O


Sklicujem 2. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 18. marca 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika 1. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 18. 2. 2019
2.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu  
3.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih
4.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Vida Škrlj
PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam