2. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v četrtek, 24. januarja 2019 ob 17. uri

Datum: 18.01.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Številka: 900-23/2018-6
Nova Gorica, 21. januarja 2019


V A B I L O

Sklicujem 2. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


ČETRTEK, 24. januarja 2019 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 1. seje komisije, ki je bila 3. 1. 2019
2.    Potrditev mandata nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica Sari Vodopivec
3.    Imenovanje delovnih teles mestnega sveta
4.    Imenovanje nadzornega odbora
5.    Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta odbora Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
6.    Imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska
7.    Imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
8.    Imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
9.    Imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Šolski center Nova Gorica
10.    Imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
11.    Podaja soglasja v postopku imenovanja direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
12.    Razno.

 

 
Maja Erjavec
PREDSEDNICA


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan


< Nazaj na seznam