41. seja odbora za prostor, ki bo v torek 16. oktobra 2018 ob 15.30 uri

Datum: 12.10.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor

 

Številka: 900-26/2014-115
Nova Gorica, 12. oktobra 2018


V A B I L O


Sklicujem 41. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 16. oktobra 2018 ob 15.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica
.


Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 40. seje odbora za prostor, ki je bila 18. 9. 2018
2. Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 3
3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019
4. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 4906/4 in 4906/5 k. o. Branik
5. Razno.


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

 Aleš Dugulin
 PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam