53. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v četrtek 4. oktobra 2018 ob 15.00 uri

Datum: 01.10.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Številka: 900-16/2014-131
Nova Gorica, 1. oktobra 2018


V A B I L O

Sklicujem 53. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


ČETRTEK, 4. oktobra 2018 ob 15.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 52. seje komisije, ki je bila 20. 9. 2018
2. Imenovanja predstavnika v svet Zavoda za gozdove RS, Območna enota Sežana
3. Razno.


Evidenco prispelih predlogov kandidatur boste prejeli naknadno.

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

         Aleš Markočič                              PREDSEDNIK

 

VABLJENI:
• člani komisije
• župan


< Nazaj na seznam