40. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v sredo 19. septembra 2018 ob 16.00 uri

Datum: 14.09.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-27/2014-85
Nova Gorica, 14. septembra 2018


V A B I L O


Sklicujem 40. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


SREDO, 19. septembra 2018 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 39. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 25. 7. 2018
2. Predlog Sklepa o nakupu delnic družbe Komunala Nova Gorica d. d.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (druga obravnava)
4. Razno. 

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


 Tomaž Jug
 PREDSEDNIK


VABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam