40. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 18. septembra 2018 ob 15.30 uri

Datum: 14.09.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor

 

Številka: 900-26/2014-113
Nova Gorica, 14. septembra 2018


V A B I L O


Sklicujem 40. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 18. septembra 2018 ob 15.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 39. seje odbora za prostor, ki je bila 24. 7. 2018
2.    Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
3.    Predlog Odloka o ustanovitvi sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (druga obravnava)
4.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec (skrajšani postopek)  
5.    Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)
6.    Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica (druga  obravnava)   
7.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                            Aleš Dugulin
                                           PREDSEDNIK
VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam