39. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 24. julija 2018 ob 15.30 uri

Datum: 20.07.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor

 

Številka: 900-26/2014-110
Nova Gorica, 20. julija 2018


V A B I L O


Sklicujem 39. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 24. julija 2018 ob 15.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 38. seje odbora za prostor, ki je bila 19. 6. 2018
2. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018
3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Sončni breg v Grgarju (prva obravnava)
4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o mestnem gozdu Panovec (skrajšani postopek)
5. Razno. 


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                Aleš Dugulin
                PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam