29. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v sredo, 27. septembra 2017 ob 17. uri

Datum: 25.09.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-27/2014-62
Nova Gorica, 22. septembra 2017


V A B I L O


Sklicujem 29. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


SREDO, 27. septembra 2017 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 28. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 26. 7. 2017
2.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG d.o.o., Nova Gorica
3.    Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta MONG – končno poročilo
4.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG (skrajšani postopek)
5.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (prva obravnava).  
6.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                              Tomaž Jug
                                            PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam