27. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v torek, 26. septembra 2017 ob 18. uri

Datum: 25.09.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-28/2014-74
Nova Gorica, 22. septembra 2017


V A B I L O


Sklicujem 27. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


TOREK, 26. septembra 2017 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 26. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport z dne  20. 6. 2017
2.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
3.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (skrajšani postopek)
4.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2018
5.    Razno.

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


 
                                             Tatjana Krapše
                                             PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelki – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam