Nadaljevanje 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. maja 2009, ob 14. uri

Datum: 15.05.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 15. maj 2009V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem nadaljevanje 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 21. maja 2009, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Osnovna šola Dornberk in obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica in obrazložitev

Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica in obrazložitev

Sklep o nesoglasju z imenovanjem direktorja Mladinskega centra Nova Gorica in obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju kandidatov za ravnatelja Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica in obrazložitev12. Predlog sklepa o izvedbi komasacije v k.o. Ozeljan

Sklep o izvedbi pogodbene komasacije v k.o. Ozeljan ter obrazložitev

Grafični prikaz območja Mlac Ozeljan

Pogodbena komasacija Ozeljan – končno stanje, ki je osnova za sestavo pogodbe13. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Vodohran Panovec

Sklep o začetku priprave OPPN Vodohran Panovec ter obrazložitev

14. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Kanalizacija FK 2 Dornberk

Sklep o začetku priprave OPPN Kanalizacija FK 2 Dornberk ter obrazložitev

14.A Predlog odloka o spremembi odloka o občinskih cestah (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah in obrazložitev

Izsek iz odloka o občinskih cestah (Uradne objave - časopis OKO št. 10/2000, dne 11.5.2000)15. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o delu in finančnim poročilom Regijske razvojne agencije za severno Primorsko d.o.o. za leto 2008 ter

finančnim poročilom Primorskega tehnološkega parka za leto 2008

Sklep o seznanitvi s poročilom o delu in finančnim poročilom RRA za severno Primorsko d.o.o. za leto 2008 ter o seznanitvi s poročilom o delu in finančnim poročilom Primorskega tehnološkega parka za leto 2008 ter obrazložitev

Poročilo o delu RRA za severno Primorsko d.o.o. za leto 200815.A Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o delu in finančnim poročilom Primorskega tehnološkega parka za leto 2008

Letno poročilo Primorskega tehnološkega parkad.o.o. 200816. Predlog sklepa o sprejemu poslovnega poročila o delu javnega podjetja KENOG za leto 2008

Sklep o sprejemu poslovnega poročila o delu javnega podjetja KENOG za leto 2008 ter obrazložitev

Zapisnik 4. seje nadzornega sveta Javnega podjetja KENOG d.o.o.

Javno podjetje KENOG d.o.o. – letno poročilo za leto 200817. Predlog sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom o delu javnega podjetja Mestne storitve d.o.o. za leto 2008

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom o delu javnega podjetja Mestne storitve d.o.o. za leto 2008 ter obrazložitev

MSklepi sprejeti na 6. redni seji Nadzornega sveta družbe Mestne storitve, javno podjetje, d.o.o., Nova Gorica

Mestne storitve d.o.o., poslovno poročilo za leto 200818. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2536/5 k.o. Banjšice

Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. 2536/5 k.o. Banjšice

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, sklep o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti ter posamezni program prodaje stvarnega premoženja

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Grafični prikaz območja19. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 383/10 k.o. Loke

Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem – zamenjava nepremičnin parc. št. 383/10 za parc. št. 273/82 k.o. Loke

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, sklep o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti ter posamezni program menjave stvarnega premoženja

Cenitveno poročilo

Grafični prikaz območja I

Grafični prikaz območja II10. Predlog sklepa o sprejemu tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Predlog sklepa o sprejemu tehničnega pravilnika op odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Predlog sklepa o sprejemu pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG

Sklep o sprejetju treh pravilnikov ter obrazložitev

Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Tehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG11. Predlog odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v MONG (druga obravnava).

Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Poročilo o notranji reviziji pravilnosti porabe proračunskih sredstev po pogodbi o prenosu investitorstva na upravljavca s komunalno infrastrukturo št. 352-01-73/00 z dne 20.11.2002

Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam