Nadaljevanje 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 8. januarja 2009, ob 14. uri

Datum: 05.01.2009
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 30. december 2008V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem nadaljevanje 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 8. januarja 2009, ob 14. uri v veliki dvorani MONG.NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:6. Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2010 (prva obravnava)

Odlok o proračunu MONG za leto 2010 z obrazložitvijo

Proračun občine Nova Gorica za leto 2010 – splošni del

Proračun občine Nova Gorica za leto 2010 – posebni del

Načrt razvojnih programov za obdobje 2009 - 2012

Kadrovski načrt za leti 2009/2010

Letni načrt pridobivanja premoženja v letu 2010

Letni načrt razpolaganja s premoženjem v letu 20108. Predlog odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v MONG (prva obravnava)

Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev9. Predlog sklepa o sprejemu energetskega koncepta MONG

Sklep o sprejemu energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Energetski koncept Mestne občine Nova Gorica - končno poročilo

Energetski koncept Mestne občine Nova Gorica - popravki in dopolnitve končnega poročila

Energetski koncept Mestne občine Nova Gorica - gradivo za mestne svetnike10. Predlog sklepa o sprejemu občinskega programa varnosti MONG

Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Občinski program varnosti Mestne občine Nova Gorica11. Predlog odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov in obrazložitev12. Predlog odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v MONG (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju programov s področja socialne varnosti in obrazložitev14. Predlog sklepa o pripravi variantnih rešitev širitve mesta proti severu čez Vojkovo cesto (predlagatelj svetnik Tomaž Vuga)

Sklep o pripravi variantnih rešitev širitve mesta proti severu čez Vojkovo cesto in obrazložitev17. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1290/10 k.o. Kromberk

Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. 1290/10 k.o. Kromberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra in sklep o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem ter posamezni program prodaje stvarnega premoženja

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Načrt parcele18. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 825/5 in 825/6 k.o. Stara Gora

Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti, in sicer zamenjava nepremičnin parc. št. 825/5 in 825/6 k.o. Stara Gora za parc. št. 619/2 k.o. Rožna Dolina.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra in sklep o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem ter posamezni program prodaje stvarnega premoženja

Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč

Načrt parceleMirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam