24. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. decembra 2008, ob 14. uri.

Datum: 11.12.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 10. december 2008V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 24. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 18. decembra 2008, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 22. seje mestnega sveta, ki je bila 23. oktobra 20082. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 23. seje mestnega sveta z dne 20. november 2008

Poročilo o izvršenih sklepih 23. seje mestnega sveta5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o odstopu ter sklep o imenovanju člana odbora za prostor in obrazložitev

Ugotovitveni sklep o odstopu ter sklep o imenovanju člana sveta zavoda Gimnazija Nova Gorica in obrazložitev6. Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2009 (hitri postopek)

Odlok o proračunu MONG za leto 2009 z obrazložitvijo

Proračun občine Nova Gorica za leto 2009 - splošni del

Proračun občine Nova Gorica za leto 2009 - posebni del

Načrt razvojnih programov 2009 - 2012

Kadrovski načrt za leti 2009/2010

Letni program menjave finančnega premoženja

Letni načrt pridobivanja premoženja v letu 2009

Letni načrt razpolaganja s premoženjem v letu 2009Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2010 (hitri postopek)

Odlok o proračunu MONG za leto 2010 z obrazložitvijo

Proračun občine Nova Gorica za leto 2010 – splošni del

Proračun občine Nova Gorica za leto 2010 – posebni del

Načrt razvojnih programov za obdobje 2009 - 2012

Kadrovski načrt za leti 2009/2010

Letni načrt pridobivanja premoženja v letu 2010

Letni načrt razpolaganja s premoženjem v letu 20107. Predlog odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev8. Predlog odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v MONG (prva obravnava)

Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev9. Predlog sklepa o sprejemu energetskega koncepta MONG

Sklep o sprejemu energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Energetski koncept Mestne občine Nova Gorica - končno poročilo

Energetski koncept Mestne občine Nova Gorica - popravki in dopolnitve končnega poročila

Energetski koncept Mestne občine Nova Gorica - gradivo za mestne svetnike10. Predlog sklepa o sprejemu občinskega programa varnosti MONG

Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Občinski program varnosti Mestne občine Nova Gorica11. Predlog odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov in obrazložitev12. Predlog odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v MONG (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju programov s področja socialne varnosti in obrazložitev13. Predlog dopolnitve strategije razvoja programov za starejše občane v MONG do leta 2010

Dopolnitev strategije razvoja programov za starejše občane in obrazložitev14. Predlog sklepa o pripravi variantnih rešitev širitve mesta proti severu čez Vojkovo cesto (predlagatelj svetnik Tomaž Vuga)

Sklep o pripravi variantnih rešitev širitve mesta proti severu čez Vojkovo cesto in obrazložitev15. Predlog sklepa o prodaji kmetijskega zemljišča parc. št. 1171 k.o. Lokovec

Sklep o prodaji kmetijskega zemljišča ter obrazložitev

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč16. Predlog sklepa o dolgoročnem zakupu kmetijskih zemljišč parc. št. 1161/1 in 1161/5 k.o. Lokovec

Sklep o dolgoročnem zakupu kmetijskih zemljišč in obrazložitev

Cenitveno poročilo o višini zakupnine za kmetijska zemljišča17. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1290/10 k.o. KromberkPredlog sklepa o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. 1290/10 k.o. Kromberk

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra in sklep o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem ter posamezni program prodaje stvarnega premoženja

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Načrt parcele18. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 825/5 in 825/6 k.o. Stara Gora

Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti, in sicer zamenjava nepremičnin parc. št. 825/5 in 825/6 k.o. Stara Gora za parc. št. 619/2 k.o. Rožna Dolina

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra in sklep o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem ter posamezni program prodaje stvarnega premoženja

Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč

Načrt parceleMirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam