23. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. novembra 2008, ob 14. uri.

Datum: 13.11.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 12. november 2008



V A B I L O



Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 23. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo



v ČETRTEK, 20. novembra 2008, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.



Predlog dnevnega reda:



1. Potrditev zapisnika 21. seje mestnega sveta, ki je bila 9. oktobra 2008





2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov



Odgovori



3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov



4. Poročilo o izvršenih sklepih 21. seje mestnega sveta z dne 9. oktober 2008 in 22. seje mestnega sveta z dne 23. oktober 2008



Poročilo



5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o odstopu ter imenovanju nadomestnega člana odbora za prostor ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Upravni svet Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske Nova Gorica in obrazložitev

Sklep o imenovanju dveh predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica in obrazložitev



6. Predlog obvezne razlage odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica

Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica in obrazložitev

Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica – izsek iz neuradnega prečiščenega besedila



7. Predlog obvezne razlage odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice in obrazložitev

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (izsek iz neuradnega prečiščenega besedila)



8. Predlog sklepa o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče

Sklep o stališču do pripomb in predlogov javnosti, danih v času javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Bonetovšče – Fajdigovšče in obrazložitev

Grafični prikaz območja

Zazidalna situacija



9. Predlog odloka o OPPN Ob železniški postaji – sever (prva obravnava)Predlog sklepa o javni razgrnitvi OPPN Ob železniški postaji – sever

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji - sever (osnutek) in obrazložitev

Občinski podrobni prostorskem načrtu Ob železniški postaji – sever (osnutek)

Sklep o sprejetju osnutka ter javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob železniški postaji - sever v prvi obravnavi in obrazložitev

Ureditvena situacija

Geodetski posnetek obstoječega stanja z mejo območja

Prerezi

Prometna infrastruktura

Tloris kleti

Tloris pritličja

Zbirnik komunalnih vodov



10. Predlog sklepa o spremembi sklepa o začetku priprave OPPN Univerza v Novi Gorici

Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici in obrazložitev

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Univerza v Novi Gorici in obrazložitev





11. Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Univerza v Novi Gorici (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici in obrazložitev

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (neuradno prečiščeno besedilo)

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (neuradno prečiščeno besedilo)



12. Predlog odloka o OPPN Poslovna cona Prvačina (prva obravnava)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi OPPN Poslovna cona Prvačina

[ATTACH ID="2008111309145756"]Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Prvačina

(osnutek) in obrazložitev[/ATTACH]

Sklep o sprejetju osnutka in javni razgrnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Prvačina in obrazložitev

Tekstualni del prostorskega načrta

Priloge prostorskega načrta

Pregledna situacija s prikazom vplivov in povezav na sosednja območja

Ureditvena situacija s prikazom prometne ureditve

Prikaz variant delitve in združevanja enot

Situacija komunalnih naprav

Načrt parcelacije s podatki za zakoličbo

Ureditev za varovanje okolja obrambo in varstvo pred nesrečami



13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ OŠ Kozara Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (druga obravnava) in obrazložitev

[ATTACH ID="2008111311200227"]Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

[/ATTACH]



14. Predlog sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONG

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONG in obrazložitev

Priloga obrazložitve – tabele



15. Predlog letnega programa športa v MONG za leto 2009

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2009 in obrazložitev



16. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v MONG v uporabo

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo in obrazložitev

Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo



17. Predlog sklepa o uvedbi komasacijskega postopka na območju k.o. Osek in k.o. Mravljevi

Sklep o uvedbi komasacije in obrazložitev



18. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2945/8 k.o. Bate

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim

premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja nepremičnine parc. št. 2945/8 k. o. Bate

Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra ter potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem in posamezni program prodaje stvarnega premoženja

Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča

Načrt parcele



19. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja nepremičnine parc. št. 970/5 k.o. Solkan

Sklep o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem in posamezni program prodaje stvarnega premoženja

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Načrt parcele



20. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 4089/2 k.o. Ozeljan

Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Načrt parcele



21. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 239/1 k.o. Kromberk.

Sklep o nakupu zemljišča in obrazložitev

Poročilo o izvršeni oceni stavbnega zemljišča

Načrt parcele





Mirko Brulc

ŽUPAN








< Nazaj na seznam