12. seja Mestnega sveta Meste občine Nova Gorica, ki bo v četrtek 22 novembra 2007, ob 14. uri.

Datum: 15.11.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka: 900-2/2006

Nova Gorica, 14. november 2007V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 12. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 22. novembra 2007, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 10. seje mestnega sveta, ki je bila 27. septembra 2007

Potrditev zapisnika 3. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. oktobra 2007

Potrditev zapisnika 11. seje mestnega sveta, ki je bila 23. oktobra 20072. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov12. seja točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 3. izredne seje mestnega sveta z dne 18. oktobra 2007 in 11. seje z dne 23. oktobra 200712. seja točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja6. Predlog odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (druga obravnava)12. seja točka 67. Predlog odloka o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica (druga obravnava)12. seja točka 78. Predlog odloka o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici (druga obravnava)12. seja točka 89. Predlog odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (prva obravnava)12. seja točka 910. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Obrtna cona Solkan12. seja točka 1011. Predlog sklepa o oprostitvi obveznosti plačila komunalnega prispevka Stanovanjskemu skladu MONG12. seja točka 1112. Predlog sklepa o potrditvi revizijskega mnenja o izvajanju koncesijske pogodbe na področju upravljanja mestnega potniškega prometa in odobritev sredstev za pokrivanje izgube mestnega potniškega prometa12. seja točka 1212. seja točka 12-112. seja točka 12-213. Predlog sklepa o podaji soglasja k aneksu št. 1 k pogodbi o najemu poslovne nepremičnine – PTP12. seja točka 1312. seja točka 13-114. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 370/1, 370/2, 370/5 in 376/1 k.o. Solkan12. seja točka 1412. seja točka 14-115. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1318/2 in 1318/6 k.o. Kromberk

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje s tvarnega premoženja parc. št. 1318/2 in 1318/6 k.o. Kromberk12. seja točka 1512. seja točka 15-116. Predlog sklepa v zvezi s privatizacijo NKBM.12. seja točka 1612. seja točka 16-112. seja točka 16-2

Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam